Real time web analytics, Heat map tracking

 

Donaties volledig fiscaal aftrekbaar

De Stichting Roemeense Kinderhulp is een niet-gesubsidieerde organisatie. Om ons werk te kunnen verrichten zijn wij afhankelijk van donaties, de jaarlijkse collecte en inkomsten uit andere door ons georganiseerde activiteiten. Als u de kinderen van Sovata ook een warm hart toedraagt, dan is een van de onderstaande mogelijkheden wellicht een idee voor u? kunnen verrichten zijn wij afhankelijk van donaties, de jaarlijkse collecte en inkomsten uit andere door ons georganiseerde activiteiten. Als u de kinderen van Sovata ook een warm hart toedraagt, dan is een van de onderstaande mogelijkheden wellicht een idee voor u?

 ANBI
De Stichting Roemeense Kinderhulp heeft al vanaf 2001 een erkenning van de Belastingdienst als goed doel en sinds op 1 januari 2007 de nieuwe wetgeving van kracht is geworden, heeft de Stichting ook de officiële status ontvangen van ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Door deze erkenning kunt u giften en donaties aan de Stichting aftrekken bij de belastingaangifte.

 Fiscale donatie
Een voor u fiscaal erg aantrekkelijke manier van schenken is een periodieke schenking. Bij een dergelijke schenking, ook wel lijfrente genoemd, hoort een akte waarin vast komt te liggen dat u gedurende een periode van minimaal vijf jaar jaarlijks een bedrag zult schenken. Hierbij krijgt u – afhankelijk van het voor u geldende inkomstenbelasting tarief - tot 52% terug van de belasting. Vooral als u een vaste donateur van de Stichting bent, is dit een hele aantrekkelijke manier om met dezelfde donatie meer waarde te creëren!

 Geen notariële akte meer noodzakelijk
Voor een belastingaftrekbare periodieke donatie aan een goed doel is vanaf 1 januari 2014 geen notariële akte meer nodig. De staatssecretaris van Financiën heeft besloten om periodieke giften die via een onderlinge schenkingsovereenkomst worden vastgelegd ook volledig fiscaal aftrekbaar te maken. 

 Goedkoop en snel
Het grote voordeel van een onderhandse schenkingsovereenkomst is dat de overeenkomst niet meer vastgelegd hoeft te worden via de notaris. Dit scheelt dus de notariskosten, het is snel en eenvoudig via een formulier op te stellen.

 Eenvoudig
Een eenvoudig model-schenkingsovereenkomst periodieke giften (naar voorbeeld van het model op www.belastingdienst.nl) is te vinden op onze website. U kunt het formulier gebruiken als u minimaal 5 jaar lang een gift in geld of in natura (bv speelgoed of voedselpakket) wilt geven aan een goed doel. Het formulier bevat een gedeelte voor u en een gedeelte voor ons. De door u ingevulde formulieren worden door ons op onderdelen aangevuld, onder meer met een transactienummer. (voor geldschenking - klik hier en voor schenking in natura - klik hier)
Daarna sturen wij u de door ons getekende overeenkomst retour die u bewaart in uw administratie. Een afschrift hiervan bewaren wij in onze administratie. Beide exemplaren moeten op verzoek van de Belastingdienst kunnen worden overlegd.
De schenking moet gedurende de looptijd verantwoord worden in de aangifte inkomensheffing onder vermelding van het RSIN-nummer van de Stichting Roemeense Kinderhulp. Dit nummer zal in de overeenkomst worden vermeld.

 Wilt u ons regelmatig steunen of doet u dit al, gebruik dan nu eenvoudig de schenkingsovereenkomst. Dit geeft u fiscaal voordeel, u hoeft geen notariële akte meer af te sluiten èn de Stichting kan rekenen op mooie giften.

 Testament
Een testament is iets waar niemand graag over nadenkt, maar u kunt het ook anders zien: uw testament kan ook de sleutel zijn voor een betere toekomst van een aantal Roemeense kinderen. Deze bijzondere manier van schenken via uw nalatenschap kan door middel van een legaat of erfstelling. Een legaat is een specifiek omschreven bedrag of goed, bijvoorbeeld in de vorm van een postzegelverzameling, onroerend goed, effecten enz. Van een erfstelling is sprake als een bepaald deel van uw totale nalatenschap aan de Stichting wordt toegekend. De notaris maakt uw wensen voor een legaat of erfstelling rechtsgeldig. Ook kunt u in uw testament de erfgenamen verzoeken om na uw overlijden een bedrag aan de Stichting uit te keren. Een verzoek is echter, in tegenstelling tot een legaat of erfstelling, niet bindend. Bij al deze mogelijkheden kunt u uw schenking ook specifiek bestemmen voor een onderdeel van de Stichting, bijvoorbeeld het familiekindertehuis Tinkerbell.

 Voor meer informatie over deze fiscaal aantrekkelijke donaties kunt u contact opnemen met één van de bestuursleden (zie colofon) of met  Notariskantoor Blokhuis en Duinstra in IJsselstein (tel. 030-6881212).

 

Ook kunt u voor een onafhankelijk advies vrijblijvend bellen met de Notaristelefoon, iedere werkdag van 9.00 tot 14.00 uur op telefoonnummer 0900-3469393 (80 ct. p/min.) of de website www.notaris.nl bezoeken.

 

Iedereen kan de wereld iets goeds nalaten.