Real time web analytics, Heat map tracking


'Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde.Het water gaar er anders dan voorheen'. Zo begint een prachtig nummer van Bram Vermeulen. De invloed van ons studiefonds is als die steen. Het lijkt een klein gebaar, maar het heeft grote gevolgen als we jongeren helpen hun ambities waaar te maken en zij die studie kunnen gaan doen waar ze altijd van gedroomd hebben. Het mooe van het studiefonds is, dat iedere afgestudeerde ook weer eeen bijdrage levert aan de studie van een niewe student.

Het studiefondsproject is naar aanleiding van het 100-jarig jubileumfeest van Intercoiffure Jon Karelse in IJsselstein ontstaan. Zij hebben ter gelegenheid van hun bedrijfsjubileum een fonds bij de Stichting Roemeense Kinderhulp geopend om kinderen in Roemenië de mogelijkheid te geven een professionele kappersopleiding te gaan volgen. 

Later hebben meerdere sponsors het fonds aangevuld. Hierbij hebben vooral de Rondetafel IJsselstein en Stichting Marcus, het leeuwendeel voor hun rekening genomen. Daarnaast geven diverse donateurs maandelijks een bijdrage voor kinderen die met dit fonds worden ondersteund.
Inmiddels neemt dit fonds binnen onze uitvoerende zuster organisatie Pro Sovata een vaste plaats in.

De doelstelling van het studiefonds
Het ondersteunen van kinderen die niet de financiële mogelijkheden hebben, maar wel de ontwikkelingspotentie hebben om een studie succesvol af te ronden, waardoor hun kansen om een onafhankelijk bestaan te kunnen opbouwen sterk worden vergroot.

Organisatie
De organisatie van het studiefonds wordt uitgevoerd door de zusterstichting in Roemenië ‘Pro Sovata’. Deze stichting is geen juridisch onderdeel van Stichting Roemeense Kinderhulp, maar door de statutaire verwevenheid met de bestuurders, is geborgd dat beide stichtingen in lijn met elkaar samenwerken. Evenals de Stichting Roemeense Kinderhulp, werkt Pro Sovata met vrijwilligers die de Roemeense kinderen een warm hart toedragen en die hen op deze manier willen helpen een betere toekomst te krijgen.

De financiële middelen worden momenteel nog volledig verzorgd door de Stichting Roemeense Kinderhulp. De administratie, uitbetaling en de controle wordt door Pro Sovata verzorgd. Op jaarlijkse basis worden de ontvangsten en uitgiften op elkaar aangesloten.

Selectieprocedure
Kinderen melden zichzelf of via leraren aan bij Pro Sovata. Na een eerste kennismaking wordt hun verzocht een aanvraagbrief te schrijven met een onderbouwing voor de gevraagde ondersteuning. Deze aanvraag dient tevens vergezeld te gaan met een aanbeveling van twee of meer leraren. Ook wordt een financieel kader overlegd van de (on)mogelijkheden van de eigen familie. Samen met de onderbouwing wordt de aanvraag beoordeeld door zowel het bestuur van Pro Sovata als Stichting Roemeense Kinderhulp. 

Selectie criteria
Bij de beoordeling worden de volgende criteria gebruikt met betrekking tot de aanvrager:

* Geen of beperkte financiële middelen in de familie beschikbaar om de studie zelfstandig te bekostigen;

* Goede vooruitzichten voor het succesvol kunnen afronden van de studie;

* Een studie richting waarbij een goede kans bestaat dat hiermee ook een betere positie op de arbeidsmarkt kan worden verkregen.


Aanvullende voorwaarden
Wanneer de aanvraag voldoet aan de gestelde criteria, zijn nog de volgende voorwaarden gesteld waar de aanvrager aan zal moeten voldoen om voor toekenning in aanmerking te komen:

* Op halfjaarlijkse basis voortgangsresultaten aanleveren;

* Succesvol afsluiten van elk jaar en bevorderd worden naar het volgende jaar;

* In voorkomende gevallen ondersteuning verlenen aan Pro Sovata bij lokale hulp- en sponsorwervingsactiviteiten;

* Geen wijzigingen in de financiële situatie van de familie op een dusdanige wijze waardoor aan de selectie criteria niet meer wordt voldaan;

* Bereidheid om in de toekomst op basis van vrijwilligheid ook een financiële bijdrage te gaan leveren om het studiefonds te ondersteunen, zodat ook toekomstige generaties hiervan gebruik kunnen blijven maken.

Toekenning
Toekenning van ondersteuning wordt op jaarlijkse basis gegeven. De hoogte van de toekenning wordt gebaseerd op de studiekosten en de financiële mogelijkheden van de familie zelf. Alleen als op jaarlijkse basis ook aan de aanvullende voorwaarden is voldaan, wordt de aanvraag met één jaar verlengd. Nieuwe aanvragen worden alleen toegekend als de beschikbare middelen binnen het studiefonds dit toelaten en in principe voldoende middelen beschikbaar zijn om de gehele studieaanvraag door het fonds ook in de aankomende jaren tot succesvolle afsluiting volledig te bekostigen. 

Wilt u ook uw bijdrage leveren aan het studiefonds? klik dan hier.